D’Stad Iechternach ass Member vum Natur- & Geopark Mëllerdall. Dësen engagéiert sech a verschiddene Beräicher a mat ënnerschiddlech Servicer fir eng nohalteg Entwécklung vun der Regioun. Duerch d’Unerkennung als UNESCO Global Geopark am Abrëll 2022, huet eis eenzegaarteg Regioun un internationaler Bedeitung gewonnen an ass elo Deel vun engem globalen Netzwierk vun 195 Geoparks an 48 Länner.

Weider Informatiounen an Detailer iwwert d’Servicer an d’Eventer vum Natur & Geopark fannt Dir op www.naturpark-mellerdall.lu.

La Ville d’Echternach est membre du Natur- & Geopark Mëllerdall. Celui-ci s’engage dans différents domaines et avec de nombreux services pour le développement durable de la région. En devenant un Géoparc mondial UNESCO en avril 2022, notre région unique et diversifiée, a acquis une importance internationale et fait désormais partie d’un réseau mondial de 195 géoparcs dans 48 pays.

Vous trouverez de plus amples informations et des détails sur les services et manifestations du Natur- & Geopark sur www.naturpark-mellerdall.lu.

Natur- & Geopark Mëllerdall
8, rue de l’Auberge
L-6315 Beaufort

Tel.: +352 / 26 87 82 91-1
E-mail: info@naturpark-mellerdall.lu 

an Wochenenden geschlossen

Dernière modification le 18.08.2023
Aller au contenu principal