Informations sur les travaux en cours

Wéinst engem private Chantier gëtt d’rue Maximilien de Samschden 7. Mee vu 7:00 bis 12:00 gespaart. Eng Deviatioun ass virgesinn. D’Buslinn 111 fiert iwwer Konsdref a Richtung Iechternacher Gare. D’Arrête Bel Air, Fielsmillen an Ermesinde ginn net benotzt an d’Linn fiert net iwwer Kalkesbaach oder Bäerdref. Merci fir Äert Versteesdemech. Weider Informatioune fannt Dir op https://gd.lu/0w7fH

En raison d’un chantier privé, la rue Maximilien sera barrée à toute circulation le samedi 7 mai de 7h00 à 12h00. Une déviation est prévue. La ligne de bus 111 circulera de Consdorf vers la gare d’Echternach. Les arrêts Bel Air, Fielsmillen et Ermesinde ainsi que les localités de Kalkesbaach et Berdorf ne seront pas desservis. Merci de votre compréhension. Pour plus d’informations, visitez https://gd.lu/0w7fH

Ab en Donneschdeg 5. Mee bis den 11. Mee inclus ass d’rue Alferweiher op der héicht vum Atelier vun der ANF Triage d’Echternach bis op d’Kräizung Urban Gardening gespaart. Hei gëtt op verschidde Plaze vun der Strooss de Belag erneiert. Merci fir Äert Versteesdemech.

À partir du jeudi 5 mai et jusqu’au 11 mai inclus, la rue Alferweiher sera barrée entre l’atelier de la ANF Triage d’Echternach et le carrefour Urban Gardening. Le revêtement de route sera rénové à différents endroits. Merci de votre compréhension.

Ab Dënschdeg 10. Mee a bis den 20. Mee inclus ass wéinst engem private Chantier an der Rue Ermesinde eng Fuerbunn zou. Eng Deviatioun ass virgesinn. Den Trafic aus Richtung Dikrech gëtt an d’Rue du Charly emgeleed. Aus der Richtung Zentrum vun Iechternach kann een normal weiderfueren. Merci fir Äert Versteesdemech.

À partir du mardi 10 mai et jusqu’au 20 mai inclus, une voie sera fermée dans la Rue Ermesinde pour cause d’un chantier privé. Le trafic provenant de la direction de Diekirch sera dévié vers la Rue du Charly. Le trafic provenant du centre d’Echternach pourra circuler librement. Merci de votre compréhension.

D’Rue C. M. Spoo ass wéinst engem private Chantier vum 2. bis de 15. Mee fir den Trafic gespaart. Eng Deviatioun ass virgesinn. Merci fir Äert Versteesdemech.

La Rue C. M. Spoo est fermée à la circulation à partir du 2 mai jusqu’au 15 mai pour cause d’un chantier privé. Une déviation est prévue. Merci de votre compréhension.

Update: Ab dem 25. Abrëll ginn et Ännerunge bei der Park- a Verkéiers-Reegelung wéinst dem Bau vum neie Parkhaus. Merci fir Äert Versteesdemech!

Update : À partir du 25 avril 2022, des modifications dans le règlement de stationnement et de circulation auront lieu dans le cadre de la construction du nouveau parking. Merci de votre compréhension !

20.04. – 27.05.2022 Erhöhtes Lärmaufkommen durch Gründungsarbeiten

Im Umfeld der Baustelle für das neue Parkhaus wird es aufgrund des Einlassens der Stahlpfähle zu erhöhtem Baulärm kommen.
Es wird für einen maximalen Lärmschutz gesorgt. Die offiziellen Arbeitszeiten montags bis freitags von 7 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr werden streng eingehalten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

20.04. – 27.05.2022 Niveau sonore accru pour cause de travaux de fondation

Le bruit des travaux aux alentours du chantier du nouveau parking sera plus important en raison de l‘enfoncement des pieux en acier.

Une protection maximale contre les nuisances sonores sera assurée. Les horaires de travail officiels du lundi au vendredi, de 7h à 12h et de 13h à 17h, seront strictement respectés.

Merci de votre compréhension !

Projet Oachtergäiert : Säit dem 14. Mäerz sinn an der Rue Thoull Infrastrukturaarbechten esou wéi Aarbechten um Stroum- a Gasnetz (CREOS). D’Aarbechte ginn an dräi Phasen opgedeelt:
  • Phas 1: bis ca. den 20.04. – Deviatioun iwwert de PAP Oachtergäiert, respektiv d’rue Gibraltar
  • Phas 2: bis ca. den 03.06. – Accès bis zur Phas 2 vu béide Säite méiglech an Deviatioun iwwert de PAP Oachtergäiert / d’rue Gibraltar
  • Phas 3: bis c.a. 07.07. – Accès bis zur Phas 3 vu béide Säite méiglech an Deviatioun iwwert d’rue Gibraltar.

Aktuell ginn d’Waasser- an d’Ofwaasserleitungen erneiert (D’Gasleitung gëtt verluecht an evtl. Unträg fir den Uschloss kënne bei CREOS gemaach ginn).

Aus Sécherheetsgrënn gëllen déi aktuell duergestallte Spärungen an Ëmleedungen (Fir déi direkt Betraffen Haiser gëtt eng gréisstméiglech Zoufaart grad fir d’Weekender garantéiert)

De Makadamm gëtt duerno op allen Abschnitter opgedroen. Wärend den Aarbechte kann et temporär Beanträchtegungen an der Waasserversuergung ginn. D’Offäll gi vun der Firma ewech transportéiert, déi op der Plaz schafft. Villmools Merci fir Äert Versteesdemech!

Projet Oachtergäiert : Depuis le 14 mars, des travaux d’infrastructure et des travaux sur le réseau d’électricité et de gaz (CREOS) ont lieu dans la rue Thoull. Les travaux sont divisés en trois phases :
  • Phase 1 : jusqu’au 20 avril environ – déviation par le PAP Oachtergäiert, respectivement la rue Gibraltar.
  • Phase 2 : jusqu’au 03.06. environ – accès possible des deux côtés jusqu’à la phase 2 et déviation par le PAP Oachtergäiert / rue Gibraltar
  • Phase 3 jusqu’au 07.07. environ – accès possible des deux côtés jusqu’à la phase 3 et déviation par la rue Gibraltar

Les conduites d’alimentation et d’évacuation d’eau existantes seront renouvelées (la conduite de gaz sera posée et les éventuelles demandes de raccordement pourront être envoyées au CREOS).

D’une manière générale, les fermetures et les déviations présentées s’appliquent pour des raisons de sécurité (un accès le plus large possible sera toutefois mis en place pour les riverains directs, notamment pendant les week-ends).

Finalement, la couche de roulement en asphalte sera appliquée sur tous les tronçons. Pendant les travaux, l’approvisionnement en eau peut être temporairement perturbé. L’évacuation des déchets sera assurée par l’entreprise de construction travaillant sur place. Merci de votre compréhension !

Baustelle / Chantier

  • Place du Marché; Porte St. Willibrord; Rue des Merciers; Rue du Pont.

Ab dem Méinden, de 24. Januar 2022 a bis zur Fäerdegstellung vun den Aarbechte fänkt CREOS an der Phase 3 mat Maintenance- a Moderniséierungsaarbechten am Stroum- a Gasnetz un.

An der rue de la Montagne fänken d’Aarbechten de Mëttwoch, de 26. Januar 2022 un. Doduerch gëtt de Verkéier vun der Place du Marché an d’route de Luxembourg ofgeleet. Aus der Richtung vun der rue du Pont duerf een awer nach a Richtung vum Maart fueren.

Mir halen Iech um Lafenden iwwert déi eenzel Etappen. Merci fir Äert Versteesdemech.

À partir du lundi, 24 janvier 2022, et jusqu’à finition des travaux, CREOS débute des travaux de maintenance et de modernisation du réseau électrique et gazier dans la phase 3.

Les travaux dans la rue de la Montagne débuteront le mercredi, 26 janvier 2022. Le traffic venant de la Place du Marché sera ainsi dévié vers la route de Luxembourg. La rue du Pont en direction du marché reste cependant accessible.

Nous vous tenons informés des différentes étapes. Merci de votre compréhension.

Projekt „Oachtergäiert“​
Umleitung des nationalen Radwegs PC2

En raison d’importants travaux d’infrastructures dans la Rue Léopold Durand / “Oachtergäert”, la “Piste Cyclable 2” fait l’objet d’une déviation entre le Pavillon et l’église Notre-Dame des Douleurs dans la Rue de la Chapelle. Merci pour votre compréhension !

Dernière modification le 06.05.2022
Aller au contenu principal